• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  32 222 22 22

Rusza nabór wniosków na wymianę kotłów i termoizolację budynków

I etap będzie realizowany w latach 2017-2018. Zakłada on wymianę 270 starych pieców na kotły węglowe 5 klasy.  W ramach projektu uwzględniono również wymianę kotłów węglowych na gazowe oraz termomodernizację budynków z uwzględnieniem dociepleń przegród budowlanych, drzwi oraz wymianę okien.  Do końca 2018 roku zmodernizowane zostaną również instalacje w 5 dużych wielorodzinnych budynkach. Rolę operatora będzie pełniła spółka Atsys.pl z o.o. z Katowic, która została wybrana w przetargu.

Do obowiązków będzie należało m.in. przeprowadzenie i nabór wniosków wraz z weryfikacją, udzielenie informacji o warunkach technicznych, finansowych oraz organizacji zadań objętych programem, uruchomienie strony internetowej, przygotowanie informatora dla mieszkańców oraz odbiór techniczny wymienionych instalacji. Operator uruchomi na terenie Pszczyny stały punkt obsługi klienta. Nabór wniosków rozpocznie się od poniedziałku, 2 października 2017 roku od godziny 10.00.Składanie wniosków możliwe będzie poprzez:

- złożenie pisemnego wniosku w Punkcie Obsługi Klienta, który mieści się przy ul. Kopernika 3 boks nr 13. Po raz pierwszy POK będzie czynny 2 października 2017 roku w godzinach od 10.00 do 17.00 (ze względu na pierwszy dzień naboru).

- złożenie wniosku w postaci skanu na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., następnie przekazanie wersji papierowej podpisanego wniosku w terminie 7 dni od daty wysłania maila.

Harmonogram otwarcia Punktu Obsługi Klienta, wzór wniosku oraz pozostałe informacje na temat realizacji programu będą publikowane na bieżąco na stronie: www.niskaemisja.pl/pszczyna/. Do ubiegania się o dotację uprawnione są następujące podmioty:

a) osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami i nie prowadzące działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

b) wspólnoty mieszkaniowe, posiadające tytuł prawny (prawo własności, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawo rzeczowe lub stosunek zobowiązaniowy) do budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Pszczyna oddanych do użytkowania i ogrzewanych (tj. posiadających działający system ogrzewania). Programem objęte są oddane do użytkowania i ogrzewane budynki mieszkalne jednorodzinne lub lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych, zasilane w ciepło ze źródeł ciepła opalanych paliwem stałym lub paliwem gazowym wyposażonych w emitor o wysokości do 40 m (niska emisja). Programem nie są objęte budynki letniskowe. Dotacją celową objęta jest:

1) wymiana źródeł ciepła przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń lub ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej (w przypadku, gdy zasilanie na potrzeby c.o. i c.w.u. następuje z jednego źródła) w istniejących obiektach, na bardziej efektywne ekologicznie i energetycznie.

W zakresie wymiany źródeł ciepła, na opalane biomasą lub paliwem stałym, udzielenie dotacji możliwe jest wyłącznie na:

 a) kotły opalane paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniające wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN 303-5:2012,

 

b) kotły gazowe, c) kotły olejowe d) kotły opalane biomasą.

menu1

MENU2

MENU3

MENU4